Uniform buttons
Čeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Homepage / History of the collection / News in the collection / Antverpy - město na pravém břehu řeky Šeldy

Antverpy - město na pravém břehu řeky Šeldy

Antverpy - město na pravém břehu řeky Šeldy
Antwerpy

Antverpy, Antwerpen, Anvers, Antwerp...

Antverpy se poprvé připomínají v VII. století, ve století VIII. byly již po moři v obchodním spojení s Hamburkem a ve stol. XI. byvše opevněny, povýšeny byly na město. Roku 1095 přijal ve starém marianském chrámě antverpském Bohumír z Bouillonu kříž.
Ve XII. století zmohlo se město průmyslem, jmenovitě soukenictvím i povzneslo se mezi nejbohatší města flanderská.
Počátkem XIII. století rozšířilo se tak velice, že bylo mu třeba nového opevnění. Věk XV. byl dobou slávy antverpské - pod panstvím vévodů burgundských staly se Antverpy znamenitým městem obchodním majíce přes 100 000 obyvatel.
Antverpy / knoflík s městským znakem - avers
Antverpy / knoflík s městským znakem - revers
Antverpy / knoflík s městským znakem - malý
Na počátku století XVI. přenesla tam Hansa sklady své z Brüggu - za nimi šli cizí kupci.
Zmohl se obchod peněžní - vznikla bursa antverpská, vzor londýnské.
Zobrazené knoflíky nosili na svých uniformách městští úředníci antverpští v letech 1880 - 1940.
Existuje velké množství variant těchto uniformních knoflíků.


Za vlády Karla V. pokládány Antverpy za nejkrásnější město křesťanského světa a byly bez odporu prvním tržištěm světovým. Portugalci, nejpřednější firmy florencké, janovské i z Pisy a bohatí kupci němečtí (Fuggerové) zřizovali tam svá stanoviště. Počítalo se tehdy na 1/4 millionu obyvatelů ve městě. A zároveň slynuly Antverpy uměním - tehdy byl čas květu malířské školy vlámské.
Antwerpen - městský znak
Anvers - RUE LEYS VERS LA GARE CENTRALE
Antwerpen - městský znak
Záhy však přikvačil s reformací a válkou proti Španělům úpadek. Ve městě brzy ta, brzy ona strana vládla. Vévoda Alba, aby se ujistil městem, vystavěl nad ním tvrz (1567 - 72). Španělská posádka její způsobila 4. listopadu 1576 strašlivé krveprolití ve městě, při čemž založený požár zničil 600 domův i s radnicí - tzv. španělské furie.
Antverpy - známka s městským znakem
Roku 1577 měšťané vykoupivše si odchod posádky, zbořili tvrz Albovu a přestáli za hradbami svými kolikeré potom obležení, až konečně vzdali se roku 1585 po dlouhém, památném obléhání Alexandru Farnesovi z Parmy - ale po průmyslu a obchodu bylo již veta.
Když pak dlouhé boje náboženské skončily se mírem vestfálským, stala se dolní Skalda hollandskou, a Hollanďané nedopouštěli lodím přistati v Antverpách.
Mírem Utrechtským (1713) připadly Antverpy k Rakousku. Roku 1746 padly v ruce Francouzův; ale mírem cášským (1748) vráceny Marii Terezii a za moudré vlády její zotavovaly se.
Císař Josef II.
uškodil městu prodav Holanďanům za 10 mil. zl. právo zavříti ústí Skaldy. Za francouzské revoluce po několikerém obléhání, přišly roku 1794 v moc Francouzů - Skalda obchodu otevřena.

Napoleon učinil Antverpy válečným přístavem a správcem jejich jmenoval Carnota. Po pádu Napoleonově připadla Belgie celá ke království Holandskému a Antverpám nastala doba rozkvětu. Záhy dostihly Amsterdamu a od 23. prosince 1830 patří ke království Belgickému.
Ottův slovník naučný 2.díl z roku 1889

Antwerpen - ruka a házet?

O vzniku jména města koluje několik "zaručeně pravých" pověstí. Jedna z nich praví, že nese jméno podle nepopulární činnosti mýtického obra Druona Antigonuse. Ten měl ve zvyku sekat ruce námořníkům a házet je do řeky Šeldy za to, že odmítli zaplatit mýto za překročení vodního toku. (Od toho jméno Antwerpen - holandsky ruka a házet).
Druon Antigonus
Jiná, více pravděpodobnější verze říká, že jméno vzniklo z výrazu "Aen Werpen", zdůrazňujíce tak rozkvět městečka s mimořádně vhodnými podmínkami pro výstavbu přístavu a rozvoje lodní dopravy.
 
Podle Freddyho Michielse, je jméno města odvozeno od "Andouerpis". Takto se nazývá krajina na východ od Antverp v knize Vita sancti Eligii (Život sv. Eligia).
Tento název je z keltštiny a v překladu znamená - "ti kteří ovládají oba břehy".
Marchionatus Svaté říše římské - Antwerpen (Atlas Van der Hagen - 1624)
Antverpia; Gallis Anvers, Vernacule Antwerpen (Atlas van Loon - 1649)
Obsah článku zpracován dle Ottova slovníku naučného (2.díl 1889), www.laurentkinet.com a fr.wikipedia.org
Obrázky použity z fr.wikipedia.org a Wikimedia Commons
archiv novinek
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide