Uniform buttons
Èeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávìjí - èlánek pro èasopis Receptáø
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Homepage / Buttons and facts / Producers of buttons / German Empire / Firma F. W. Assmann & Sohne

Firma F. W. Assmann & Sohne

Firma F. W. Assmann & Sohne

Uniformní knoflíky, odznaky, kovové doplòky, spony a opaskové pøezky

Assmann - rodinné foto
Spoleènost F. W. Assmann & Söhne, byla založena v roce 1826 podnikatelem Friedrichem Wilhelmem Assmannem.
Po jeho smrti, pokraèoval ve vedení firmy jeho syn Eugen Assmann a to až do svého skonu, v roce 1929.
Po té se ujal vedení další pokraèovatel rodu, syn Rudolf Assmann, který zemøel roku 1940.
Razítko F.W.Assmann & Söhne
Kdo byl ve vedení firmy v následujících letech nevím, nicménì její jméno zùstalo již navždy F. W. Assmann & Söhne.
Fotografie továrny - MPoß, Panoramio.com
Továrna firmy F. W. Assmann & Söhne
Každý kdo chtìl bìhem druhé svìtové války dodávat nìkterý ze svých produktù organizacím spadajícím pod NSDAP, musel požádat organizaci Reichszeugmeisterei der NSDAP (RZM) o pøidìlení speciálního èíselného kódu.
Katalog F.W.Assmann & Söhne - titulní strana
 
Tento kód byl pak vyražen na každém jednotlivém výrobku, který výrobce dodal a umožòoval snadnou identifikaci zmetkù, stejnì jako znesnadnit identifikaci jednotlivých výrobcù potenciálním nepøátelùm øíše.
 
Takto museli postupovat i zástupci firmy F. W. Assmann & Söhne.
Po kladném vyøízení jim byl pro výrobu knoflíkù pøidìlen kód RZM M5/8.
Knoflíky vyrobené firmou F.W.Assmann & Sohn
Plato s knoflíky od firmy F.W.Assmann & Söhne
Plato s knoflíky od firmy F.W.Assmann & Söhne
Kódy byly tvoøeny systémem, který umožòoval rozèlenit výrobky do nìkolika logických skupin:
M1 - odznaky, M2 - subdodavatelé, M3 - symboly a emblémy, M4 - opaskové pøezky, M5 - pøíslušenství k uniformám, M6 - hliníkové produkty, M7 - chladné zbranì, M8 - ostatní kovové doplòky, M9 - malé kovové odznaky, M10 - hudební nástroje, M11 - politické odznaky NSDAP, M12 - miniatury politických odznakù NSDAP
Knoflík od firmy F.W.Assmann & Söhne
Knoflík od firmy F.W.Assmann & Söhne
Knoflík od firmy F.W.Assmann & Söhne
Knoflík od firmy F.W.Assmann & Söhne
F.W.Assmann & Söhne - M1/17 (odznaky)
F.W.Assmann & Söhne - M1/17 (odznaky)
F.W.Assmann & Söhne - RZM M5/8
F.W.Assmann & Söhne - RZM M5/8

! Mimoøádná pøíležitost !

Pro všechny sbìratele a badatele, zde nabízím možnost stáhnutí všech originálních stránek tohoto zajímavého a málo dostupného katalogu ve vyšším rozlišení. (795 x 1155 px)
Katalog F.W.Assmann & Söhne 001
Katalog F.W.Assmann & Söhne 002
Katalog F.W.Assmann & Söhne 003
Katalog F.W.Assmann & Söhne 004
Katalog F.W.Assmann & Söhne 005
Katalog F.W.Assmann & Söhne 006
Katalog F.W.Assmann & Söhne 007
Katalog F.W.Assmann & Söhne 008
Katalog F.W.Assmann & Söhne 009
Katalog F.W.Assmann & Söhne 010
Katalog F.W.Assmann & Söhne 011
Katalog F.W.Assmann & Söhne 012
Katalog F.W.Assmann & Söhne 013
Katalog F.W.Assmann & Söhne 014
Katalog F.W.Assmann & Söhne 015
Katalog F.W.Assmann & Söhne 016
Katalog F.W.Assmann & Söhne 017
Katalog F.W.Assmann & Söhne 018
Katalog F.W.Assmann & Söhne 019
Katalog F.W.Assmann & Söhne 020
Katalog F.W.Assmann & Söhne 021
Katalog F.W.Assmann & Söhne 022
Katalog F.W.Assmann & Söhne 023
Katalog F.W.Assmann & Söhne 024
Katalog F.W.Assmann & Söhne 025
Katalog F.W.Assmann & Söhne 026
Katalog F.W.Assmann & Söhne 027
Katalog F.W.Assmann & Söhne 028
Katalog F.W.Assmann & Söhne 029
Katalog F.W.Assmann & Söhne 030
Katalog F.W.Assmann & Söhne 031
Katalog F.W.Assmann & Söhne 032
Katalog F.W.Assmann & Söhne 033
Katalog F.W.Assmann & Söhne 034
Katalog F.W.Assmann & Söhne 035
Katalog F.W.Assmann & Söhne 036
Katalog F.W.Assmann & Söhne 037
Katalog F.W.Assmann & Söhne 038
Katalog F.W.Assmann & Söhne 039
Katalog F.W.Assmann & Söhne 040
Katalog F.W.Assmann & Söhne 041
Katalog F.W.Assmann & Söhne 042
Katalog F.W.Assmann & Söhne 043
Katalog F.W.Assmann & Söhne 044
Katalog F.W.Assmann & Söhne 045
Katalog F.W.Assmann & Söhne 046
Katalog F.W.Assmann & Söhne 047
Katalog F.W.Assmann & Söhne 048
Katalog F.W.Assmann & Söhne 049
Katalog F.W.Assmann & Söhne 050
Katalog F.W.Assmann & Söhne 051
Katalog F.W.Assmann & Söhne 052
Katalog F.W.Assmann & Söhne 053
Katalog F.W.Assmann & Söhne 054
Katalog F.W.Assmann & Söhne 055
Katalog F.W.Assmann & Söhne 056
Katalog F.W.Assmann & Söhne 057
Katalog F.W.Assmann & Söhne 058
Katalog F.W.Assmann & Söhne 059
Katalog F.W.Assmann & Söhne 060
Katalog F.W.Assmann & Söhne 061
Katalog F.W.Assmann & Söhne 062
Katalog F.W.Assmann & Söhne 063
Katalog F.W.Assmann & Söhne 064
Katalog F.W.Assmann & Söhne 065
Katalog F.W.Assmann & Söhne 066
Katalog F.W.Assmann & Söhne 067
Katalog F.W.Assmann & Söhne 068
Katalog F.W.Assmann & Söhne 069
Katalog F.W.Assmann & Söhne 070
Katalog F.W.Assmann & Söhne 071
Katalog F.W.Assmann & Söhne 072
Katalog F.W.Assmann & Söhne 073
Katalog F.W.Assmann & Söhne 074
Katalog F.W.Assmann & Söhne 075
Katalog F.W.Assmann & Söhne 076
Katalog F.W.Assmann & Söhne 077
Katalog F.W.Assmann & Söhne 078
Katalog F.W.Assmann & Söhne 079
Katalog F.W.Assmann & Söhne 080
Katalog F.W.Assmann & Söhne 081
Katalog F.W.Assmann & Söhne 082
Katalog F.W.Assmann & Söhne 083
Katalog F.W.Assmann & Söhne 084
Katalog F.W.Assmann & Söhne 085
Katalog F.W.Assmann & Söhne 086
Katalog F.W.Assmann & Söhne 087
Katalog F.W.Assmann & Söhne 088
Katalog F.W.Assmann & Söhne 089
Katalog F.W.Assmann & Söhne 090
Katalog F.W.Assmann & Söhne 091
Katalog F.W.Assmann & Söhne 092
Katalog F.W.Assmann & Söhne 093
Katalog F.W.Assmann & Söhne 094
Katalog F.W.Assmann & Söhne 095
Katalog F.W.Assmann & Söhne 096
Katalog F.W.Assmann & Söhne 097
Katalog F.W.Assmann & Söhne 098
Katalog F.W.Assmann & Söhne 099
Katalog F.W.Assmann & Söhne 100
Katalog F.W.Assmann & Söhne 101
Katalog F.W.Assmann & Söhne 102
Katalog F.W.Assmann & Söhne 103
Katalog F.W.Assmann & Söhne 104
Katalog F.W.Assmann & Söhne 105
Katalog F.W.Assmann & Söhne 106
Katalog F.W.Assmann & Söhne 107
Katalog F.W.Assmann & Söhne 108

Tak a to je vše...


Pokud jste ovšem došli až k tomuto závìru, tak mám pro vás pøipravený bonus ve formì reklamního prospektu firmy F. W. Assmann & Söhn. (Rozlišení 648 x 895 px)
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 01
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 02
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 03
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 04
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 05
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 06
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 07
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 08
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 09
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 10
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 11
Prospekt F.W.Assmann & Söhne 12
Fotografie továrny MPoß - Panoramio.com
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádìjte prosím autora a nevyužívejte dílo komerènì. Dìkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide