Uniform buttons
Čeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Homepage / Buttons in detail / Czech nobility / František Schlik

František Schlik

František Schlik
Erb Schliků

Stručná historie rodu Schliků


Schlikové byli královskými a císařskými úředníky, vojáky, diplomaty, církevními hodnostáři, byli i vzbouřenci a rebely, ale prosluli také jako dobří hospodáři.

Když se zamilovali, neváhali uzavřít i nerovný sňatek.

Dějiny naší země pomáhají psát od 14. století.

Knoflík uveřejněn s laskavým svolením sběratelky Marie R.
Příběh rodu se začíná v Chebu, kde ve 14. století žil Jindřich Schlik rytíř z Lažan. (V rodině se ovšem traduje, že Schlikové pocházejí ze saského Fojtlandu, kde je již ve 13. století zmíněn jakýsi Gotfridus Sliko.)
Zmíněný Jindřich obchodoval se suknem a také měl pronajata všechna cla ve městě. Byl váženým členem městské rady a jejím jménem také často jednal. Měl dceru a pět synů.
Právě jeden z nich, jménem Kašpar, se stal zakladatelem moci rodu.

Kašpar Schlik byl doktor práv, která studoval na prastaré univerzitě v italské Boloni, byl také dvořanem císaře a krále Zikmunda, kterého provázel na jeho zahraničních cestách. Získal si důvěru panovníka svými diplomatickými schopnostmi a stal se nejvyšším kancléřem. V roce 1437 byl povýšen do panského stavu, stal se říšským hrabětem, svobodným pánem z Bassana a Holíče. Kašpar Schlik, byl prvním nositelem hraběcího titulu v zemích království českého a prvním světským kancléřem. Při koncilu v Kostnici vedl plamennou řeč ku prospěchu mistra Jana Husa.
Grafen von Schlik zu Bassano und Weisskirchen
Jindřich hrabě Schlik
Snad nejznámějším nositelem jména Schlik v historii je Jáchym Ondřej Schlik, který se za stavovského povstání v letech 1618 až 1620 stal jedním z direktorů a byl rovněž hlavním mluvčím českých stavů. 21. června roku 1621 vstoupil v černé aksamitové sukni provázen čtyřmi luteránskými knězi, jak zaznamenali v dobových zprávách, jako první ze sedmadvaceti českých pánů na popraviště na Staroměstském náměstí.

Historické sídlo rodiny Šliků, je zámek Jičíněves. V současné době zde opět žijí Schlikovi - Ing. František Schlik a jeho paní Kunhuta, rozená hraběnka Bassculová. Rodině byl ovšem v restituci navrácen i další rodinný majetek - zámek Vokšice.
divide

Krátce z historie zámku v Jičíněvsi

Barokní zámeček v Jičíněvsi, nechal postavit hrabě František Josef Schlik v letech 1715 - 1717, podle plánů Jeana Baptisty Matheyho. Jedná se o třípatrovou budovu s mansardovou střechou, ukončenou věžičkou. K západnímu průčelí byla v roce 1730 přistavěna kaple vysvěcená sv. Antonínu Paduánskému a sv. Kříži.
Po dostavbě, sem byly přeneseny kanceláře správy panství - v té době to bylo celkem 48 obcí.
Zámek Jičíněves (1939)
Zámek Jičíněves
V tomto období sloužil také jako lovecký zámeček a to až do roku 1908, kdy se stal sídlem rodiny a začal být trvale užíván.
V roce 1948, byl samozřejmě zámek znárodněn a rodině bez náhrady odebrán.
Od tohoto roku však budova strádala a střídala majitele
.

V roce 1949 sídlil na zámku Kurs pro přípravu pracujících na vysoké školy, poté středisko pracovních záloh a následně byl zámek přiřknut státním aparátem Odbornému učilišti zemědělskému v Kopidlně.

V roce 1992 je však navrácen rodině Schliků, kteří v něm mají opět své sídlo.

divide

Krátce z historie zámku ve Vokšicích

Vokšický zámek leží 2 km od Jičína. Ves stejného jména se poprvé v písemných pramenech připomíná roku 1327 a to v souvislosti s nedalekým hradem Veliš. Koncem 16. století v podstatě zanikla - ustoupila vrchnostenskému dvoru. Do zdejšího panského domu (tzv. tvrze) se přesunula v polovině 17. století (poté, co byl hrad Veliš z císařského rozkazu rozbořen) správa velišského panství. To už je po Albrechtovi z Valdštejna od roku 1635 jeho majitelem rod Schliků.
Zámek a pivovar Vokšice
Korbel s iniciálami Františka Schlika
František Josef Schlik tu nechává kolem roku 1700 vystavět jednopatrový barokní zámek s parkem a ve stejné době v jihozápadní části Filip Spannbrucker staví podle návrhu Jeana Baptisty Matheye sýpku.
Tak jako zámek v Jičíněvsi, má i architektura vokšického zámku řadu vazeb s okolní krajinou a krajinnými liniemi Mariánské zahrady. Dosud zřejmá je středová osa, která míří od zámku až ke vzdálenému kostelu sv. Petra a Pavla v Konecchlumí a osa severovýchodní, která míří k Jičínu. Málo znatelná je však linie pro schlikovskou krajinu nejvýznamnější - a to spojnice vokšického zámku přes lokalitu kaple Anděla Strážce s kaplí na vrcholu Loretě. Klasicistní kaple sv.Rosalie vedle zámku sloužila původně jako střelnice pro generála Františka Jindřicha Schlika.
Hraběcí pivovar ve Vokšicích 1835 - 1929
U zámku také stával v letech 1835 - 1929  hraběcí pivovar, který založil hrabě Ervín Schlik (1852 - 1906).

Zrušení se dočkal roku 1926, kdy vstoupil nejmladší syn Františka Schlika (1854 - 1925) Jindřich do akciové společnosti pivovaru v Klášteře - Hradišti nad Jizerou.
V roce 1927 pivovar vyhořel a budova byla využívána již jenom jako skladové prostory pivovaru Klášter.
Vrchnostenské úřady ve Vokšicích zůstaly, i když se po roce 1717 stal sídlem správy panství zámek v Jičíněvsi.
V letech 1913 - 1948 tu bylo ředitelství schlikovského velkostatku. V roce 1957 převzaly vokšický dvůr Československé státní statky, na zámku byli ubytováni jejich zaměstnanci a v přízemí otevřelo družstvo Jednota prodejnu potravin. V roce 1974 převzalo dvůr se zámkem JZD ve Starém Místě. Staré budovy rozlehlého hospodářského dvora byly více než 40 let pouze využívány, jejich údržba a péče o jejich okolí byla minimální. Navíc tu vyrostly nové účelové stavby, které do prostředí nezapadaly.

Rodina Schliků se do Vokšic vrátila počátkem 90. let 20. století.

Zpracováno dle článku Osudy rodiny Schliků, autora Václava Žmolíka, oficiálních stránek firmy Schlik s.r.o. a stránek www.ossh.cz

Obrázek Jindřicha Schlika - SOA Zámrsk, fotografie pivní lahve použita z www.pivnikuriozity.com
Obrázek barevného erbu zveřejněn s laskavým svolením autora kresby "Bivoje" http://heraldikus.wz.cz
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide